HBTQ-seniorernas boendeförening

FIRMA

Föreningens firma är HBTQ-seniorernas boendeförening i Göteborg.

 

ÄNDAMÅL

Föreningen är en ideell – och partipolitiskt obunden - förening, vars ändamål är att verka för att bostäder avsedda för HBTQ-seniorer kommer till stånd i Göteborg.

Föreningens värdegrund bygger på ett normkritiskt synsätt och på gemenskap och omsorg för/med/av HBTQ-personer.

 

SÄTE

Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun.

 

ANTAGANDE AV MEDLEM

Till medlem antas fysiska personer, som betalt medlemsavgift och som förväntas bidra till förverkligandet av föreningens ändamål och följa föreningens stadgar och beslut.

 

MEDLEMSAVGIFT

Medlem är skyldig att årligen betala en av årsmötet fastställd medlemsavgift. Medlemsavgift ska betalas inom 30 dagar efter avisering.

 

STYRELSE

Föreningens angelägenheter handläggs av en styrelse som består av fem till nio ordinarie ledamöter och av tre till fem suppleanter.

Styrelseledamöterna väljs vid årsmöte bland föreningens medlemmar. Valen gäller för tiden fram till dess nästa ordinarie årsmöte har hållits.

Ordföranden väljs för en tid av ett år. Övriga ledamöter väljs för en tid av två år i sådan ordning, att normalt halva styrelsen väljs varje år.

Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och övriga funktionärer.

Styrelsen är beslutsför när antalet närvarande ledamöter överstiger hälften av hela antalet ordinarie ledamöter. Varje ledamot har en röst; vid lika röstetal avgör ordföranden.

Ordföranden kallar till styrelsemöte. Styrelsemöte ska hållas minst 5 ggr per år. Ordföranden är skyldig att kalla till styrelsemöte när minst en ordinarie ledamot begär det.

Styrelsen är skyldig att föra protokoll vid sammanträden.

Styrelsen ska löpande göra bokföring för ekonomin och till varje ordinarie årsmöte upprätta resultat- och balansräkning med redovisat resultat.

Styrelsen ska löpande föra en aktuell medlemsförteckning.

Styrelsen kan tillsätta arbetsgrupper för avgränsade uppgifter och kan då utse deltagare även utanför föreningen.

Styrelsen arrangerar årsmöte och medlemsmöten.

 

FIRMATECKNARE

Föreningens firma tecknas av styrelsen och/eller av den eller dem, som styrelsen utser.

 

ÅRSREDOVISNING

Styrelsen är skyldig att upprätta och avlämna årsredovisningshandlingar omfattande verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning.

Årsredovisningen ska avlämnas till revisorerna senast sex (6) veckor före ordinarie årsmöte.

 

RÄKENSKAPSÅR

Föreningens räkenskapsår är kalenderår (1/1-31/12).

 

REVISORER

För granskning av styrelsens verksamhet och föreningens räkenskaper utses årligen vid ordinarie årsmöte, för tiden fram till dess nästa ordinarie årsmöte hållits, en revisor och en revisorssuppleant. Revisorn och suppleanten får utses både inom och utom medlemskretsen.

 

REVISION

Årsrevisionen ska vara verkställd och berättelse däröver inlämnad till styrelsen senast två veckor före ordinarie årsmöte.

 

ÅRSMÖTE

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

Ordinarie årsmöte ska hållas senast under mars månad.

Extra årsmöte ska hållas när styrelsen finner det nödvändigt, eller då det skriftligen begärs av revisorn eller minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar.

Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Varje medlem har en röst; vid lika röstetal avgör ordföranden.

Kallelse till årsmöte ska ske genom e-post eller genom brev. Kallelse till ordinarie årsmöte ska vara utsänd senast två veckor före årsmötet.

Förslag från medlemmar att behandlas vid årsmöte, ska vara inlämnade senast tre veckor före mötet till styrelsen, som har att till mötet avge yttrande över förslagen.

I kallelsen ska anges de ärenden som ska bli föremål för behandling.

 

ÄRENDEN PÅ ORDINARIE ÅRSMÖTE

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:

 Mötet öppnas

Val av ordförande för årsmötet

Val av sekreterare för årsmötet

Upprättande av närvarolista som underlag för röstlängd som fastställs av mötet

Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare

Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning

Beslut om fastställande av dagordning

Styrelsens redovisning av verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning med det ekonomiska resultatet för det senaste verksamhetsåret

Revisorns berättelse

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut om verksamhetsplan, budget, arvoden och medlemsavgift för det kommande året.

Val av styrelse

fastställande av antal ordinarie ledamöter och suppleanter

val av ordförande

val av övriga ordinarie ledamöter

val av styrelsesuppleanter

Val av revisor och revisorssuppleant

val av en ordinarie revisor

val av en revisorssuppleant

Val av tre personer till valberedning, varav en sammankallande, jämte två suppleanter

Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till årsmötet

Övriga ärenden

Avslutning

 

MEDLEMSMÖTE

Föreningens medlemmar kan lämna förslag på medlemsmöte till styrelsen. Styrelsen kallar till mötet.

 

UPPSÄGNING AV MEDLEMSKAP

Uppsägning till utträde ur föreningen ska ske skriftligen och lämnas till styrelsen.

Efter utträde ur föreningen har medlem inte rätt att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.

 

UTESLUTNING

Medlem som uppenbart bryter mot föreningens stadgar, inte följer i behörig ordning fattade beslut eller som annars motarbetar föreningens intressen eller ändamål, får uteslutas av årsmöte eller extra årsmöte. Medlem som inte inom tre månader efter avisering inbetalat medlemsavgift ska med omedelbar verkan anses ha utträtt ur föreningen.

Den som uteslutits eller utträtt ur föreningen förlorar omedelbart sin rätt att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.

 

STADGEÄNDRING

Ändring av dessa stadgar sker genom två-tredjedels majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ordinarie årsmöte.

 

UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

Beslut om upplösning av föreningen sker genom två-tredjedels majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ordinarie årsmöte.

Beslut om föreningens tillgångar och skulder fattas vid samma årsmöte som beslutar om föreningens upplösning.

 

ANTAGANDE AV STADGAR

Intygas att dessa stadgar antagits vid möte den 27 september 2016

 

 

 

……………………………………………… ………………………………………………

Rolf Tengbratt Agneta Wirén

Mötesordförande Mötessekreterare