HBTQ-seniorernas boendeförening

Målsättning och riktlinjer för HBTQ-seniorernas boendeförening i Göteborg

Föreningen ska verka för att boende för HBTQ-seniorer kommer till stånd i Göteborg genom att

  • verka opinionsbildande och öka kännedomen om och vidga förståelsen för behovet av insatser från myndigheter och inte minst enskilda intressenter vad gäller seniorhus / seniorbostäder
  • skapa platser för gemenskap och omsorg för HBTQ-personer, och på så sätt förebygga isolering och utanförskap,
  • insamla erfarenheter, bl.a. från genomförda projekt,
  • söka intressenter och undersöka dessas behov och önskemål och på så sätt utveckla program för utformning och utrustning av seniorhus,
  • förhandla med kommun, myndigheter och enskilda fastighetsägare
  • ta fram informationsmaterial om möjliga seniorhusalternativ,
  • verka för att medlemmarna erbjuds företräde till de seniorhus föreningen initierat,
  • förbereda och understödja att erforderliga ekonomiska föreningar bildas,
  • förbereda intressenterna för det nya boendet bl.a. genom studiecirklar,
  • samt i övrigt vidta åtgärder som stödjer angivna ändamål.

 

Föreningen ska sträva efter samarbete med RFSL Göteborg och andra HBTQ-organisationer.